Vervolg herziening curriculum PO en VO

11 juli 2017

Op 19 april jongstleden nam VCN deel aan het rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. Onderwerp van gesprek: de beoogde curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs. Lees hier nog een keer de inbreng op hoofdlijnen van VCN na.

Op 20 april spraken de Kamerleden met staatssecretaris Dekker (OCW) over zijn plannen in een algemeen overleg, waarna een plenair debat ter afronding volgde. Tijdens dit debat zijn verschillende moties ingediend, die nog diezelfde dag in stemming kwamen. Lees hier het verslag van het debat en lees hier het verslag van de stemmingen.
Staatssecretaris Dekker heeft in vervolg hierop de Kamer op 7 juli jongstleden, de eerste dag van het zomerreces, een brief gestuurd waarin hij het vervolgproces uiteenzet. Ontwikkelteams van leraren en schoolleiders worden opgezet en gaan aan de slag met het ontwikkelen van bouwstenen die moeten resulteren in geactualiseerde kerndoelen en eindtermen. De bouwstenen moeten beproefd worden in de onderwijspraktijk: op ontwikkelscholen. De vakverenigingen zorgen er voor dat de verschillende ontwikkelteams vanuit de vak-/leergebieden gevoed worden. Deze aanpak krijgt vorm onder de naam Curriculum.nu.

De staatssecretaris neemt op onderdelen afstand van het advies van het Platform Onderwijs2032. Er wordt niet langer uitgegaan van kennisdomeinen. De eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden. De curriculumherziening beperkt zich in elk geval vooralsnog tot ontwikkelteams voor Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels (waarin meegenomen Frans en Duits), digitale vaardigheden en burgerschap, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, Bewegen & Sport en Kunst & Cultuur.

Het bestuur van VCN zal uiteraard suggesties doen voor een adequate betrokkenheid van de klassieken bij de ontwikkelteams die in 2018 hun werk gaan doen.'Vervolg herziening curriculum PO en VO' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.