Kijk jij ook door een klassieke bril naar de curriculumherziening?

Afgelopen maand was het tijd voor de derde ontwikkelsessie van de curriculumherziening van het basis- en voortgezet onderwijs. Tijdens de derde ontwikkelsessie hebben de teams verder gewerkt aan de grote opdrachten, die zij eerder op basis van hun visie hebben geformuleerd. Nu de resultaten van de derde ontwikkelsessies zijn gepubliceerd, is het  tot 14 november 2018 mogelijk om feedback te geven.

 

Eerdere ontwikkelsessies

De afgelopen maanden zijn de verschillende ontwikkelteams in twee vorige ontwikkelsessies al bezig geweest met het formuleren van hun visies binnen hun eigen leergebieden. Deze visies zijn naar aanleiding van eerdere feedback verder aangescherpt. Op basis van deze visies zijn in de derde ontwikkelsessie grote opdrachten geformuleerd. Deze grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). In de vierde sessie zullen deze vaardigheden benoemd worden.

 

Resultaten werkgroep Burgerschap

In haar visie spreekt de werkgroep over de klassieke drie-eenheid van basiswaarden van de democratische rechtsstaat: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Grote maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, zoals globalisering, duurzaamheid en innovatie hebben invloed op de manieren waarop mensen burger kunnen zijn, en zijn bovendien belangrijke contexten om burgerschap in te oefenen. Op grond van haar visie is het ontwikkelteam gekomen tot een driedeling van thema’s voor de grote opdrachten: democratie, diversiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze grote opdrachten zijn hier te vinden. Zij hebben ook een aantal consultatievragen opgesteld. De basis voor het democratisch burgerschap, dat het belangrijkste onderwerp vormt voor deze werkgroep, is gelegd bij de klassieken: de tijd van de Grieken en de Romeinen heeft ons geleerd dat burgerbetrokkenheid essentieel is voor een goed functionerende democratie.

 

Resultaten werkgroep mens en maatschappij

De werkgroep zet in haar visie uiteen op basis van welke kernwaarden zij de grote opdrachten heeft ontworpen. In de visie van het ontwikkelteam op het leergebied Mens & Maatschappij, noemt het ontwikkelteam onder andere dat het leergebied aan moet sluiten op de behoefte van leerlingen om deel te willen uitmaken van de samenleving.  Vanuit deze visie is het ontwikkelteam gaan werken aan ‘grote opdrachten’, die de afzonderlijke M&M-vakken overstijgen. Deze grote opdrachten en de consultatievragen van de werkgroep mens en maatschappij zijn hier te vinden. Binnen deze werkgroep is ook een belangrijke rol weggelegd voor de lessen uit de oudheid: de klassieken leren je om je in te leven in de ander, om stil te staan bij je rol in de maatschappij, ook in relatie tot anderen.

 

U heeft nu de kans om feedback te geven

Tot 14 november 2018 kunt uw feedback geven via www.curriculum.nu/feedback.  De VCN roept u op om dat te doen, omdat de ‘klassieke bril’ onmisbaar is bij de beantwoording van de verschillende vraagstukken die in de ontwikkelsessies naar voren komen. De lessen uit de oudheid bieden tenslotte een handvat voor de toekomst: onze huidige democratische rechtsstaat is gebouwd op de fundamenten die in de oudheid gelegd zijn. De maatschappelijk betrokken burgers van de toekomst kunnen gevormd worden in het curriculum van nu.

 

De ontwikkelteams gebruiken uw feedback om de grote opdrachten bij te stellen en uit te werken naar bouwstenen tijdens de volgende ontwikkelsessie in december.

 'Kijk jij ook door een klassieke bril naar de curriculumherziening?' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.