Enquête: Grote Opdrachten

Grote Opdrachten: Op naar een klassieke toekomst

Het Volgteam van de VCN (Vereniging Classici Nederland) wil graag uw mening weten over de Grote Opdrachten voor het klassieken-onderwijs. Welke accenten moeten gelegd worden, zodat het vak ook voor de leerling in de 21e eeuw relevant is? In het kader van de aanstaande curriculumherziening werkt het volgteam van de VCN conform het door curriculum.nu voorgeschreven stappenplan.

Het VCN-Volgteam heeft zeven Grote Opdrachten voor de klassieke talen geformuleerd. Het eerdere visiedocument en de reacties daarop zijn daarvoor gebruikt als grondslag. Deze zogenaamde Grote Opdrachten verwoorden de opdracht die samenleving aan het vak klassieke talen kan en mag stellen. Ofwel: wat hebben Griekse en Latijnse Taal en Cultuur de samenleving van nu te bieden?  De reflectie op het eigene en het vreemde staat centraal. Immers, door deze focus blijven de klassieke talen relevant en actueel voor de leerling van de 21e eeuw.

De Opdrachten, voorafgegaan door een inleiding, zijn in volledigheid hier terug te vinden. Een samenvatting treft u hieronder aan.

Uw mening over de Grote Opdrachten stellen we zeer op prijs. De huidige Grote Opdrachten zijn echt nog een concept. Wij zijn ons ervan bewust dat er nog aanpassingen nodig zijn; maar, we denken dat uw expertise en betrokkenheid daarbij ons kan helpen. Daarom nemen we uw adviezen graag ter harte nemen om zo tot Opdrachten te komen waarin een ieder zich kan vinden. U heeft de mogelijkheid om te reageren tot 7 juli .

Samenvatting

De opdrachten zijn op te delen in drie categorieën die op elkaar voortbouwen met als overkoepelend doel: reflectie op het eigene via het vreemde.

A. Constructie van het vreemde
Grote Opdracht 1 tot en met 3 hebben tot doel dat leerlingen het vreemde leren te ontsluiten:
– Grote Opdracht 1: Taal geeft toegang tot teksten
– Grote opdracht 2: Teksten en andere cultuuruitingen hebben een bedoeling
– Grote Opdracht 3: Teksten en andere cultuuruitingen geven inzicht in klassiek gedachtegoed

B. Perspectieven op het vreemde
Grote opdracht 4 en 5 zijn erop gericht leerlingen te helpen om zich een mening te vormen over antieke cultuuruitingen door ze te vergelijken met uitingen, debatten en dilemma’s uit later tijd:
– Grote Opdracht 4: Kunst en literatuur uit later tijd bieden verschillende perspectieven op antieke cultuuruitingen
– Grote opdracht 5: Actualisatie verheldert de oudheid en toont de relevantie van de oudheid voor nu

C. Reflectie op het eigene
Grote Opdracht 6 en 7 hebben betrekking op de ontwikkeling van het culturele perspectief van de leerling op zichzelf en de eigen culturele omgeving in verhouding tot de ander:
– Grote opdracht 6: Reflectie op het vreemde en eigene draagt bij aan het ontdekken en ontwikkelen van een eigen identiteit
– Grote opdracht 7: Bestudering van de klassieke oudheid faciliteert vorming tot kritisch, goed geïnformeerd, onafhankelijk en empathisch democratisch burgerschap

Enquête over de Grote Opdrachten

Algemeen
Deze Grote Opdrachten geven een goede omschrijving van de hoofddoelen van de vakken Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor deze tijd. Hiermee ben ik het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Dekken de Grote Opdrachten voldoende de inhoud van het Klassieken onderwijs? Wat wilt u aanvullen?

Grote Opdracht 1: Taal geeft toegang tot teksten.
Deze Grote Opdracht laat in voldoende mate zien wat de rol van taal is in de schoolvakken GTC en LTC, namelijk: kennis van de brontaal is essentieel om toegang tot klassieke teksten te krijgen. Hiermee ben ik het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Dekt deze Grote Opdracht voldoende de rol die taal speelt in het onderwijs in de klassieken? Wat kan er beter? Wat zou u willen aanvullen?

Grote Opdracht 2: Teksten en andere cultuuruitingen hebben een bedoeling.
Het begrijpen, interpreteren en kritisch beschouwen van teksten en andere cultuuruitingen is een wezenlijk onderdeel van de vakken GLTC. Hiermee ben ik het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Maakt deze Grote Opdracht voldoende duidelijk wat we verstaan onder het 'lezen' van klassieke teksten en andere cultuuruitingen? Wat kan er beter? Wat zou u willen aanvullen?

Grote Opdracht 3: Teksten en andere cultuuruitingen geven inzicht in klassiek gedachtegoed.
Deze Grote Opdracht toont in voldoende mate dat verdieping in het gedachtegoed uit de oudheid een noodzakelijk onderdeel van de vakken GLTC is. Hiermee ben ik het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Maakt deze GO voldoende duidelijk dat het bestuderen van klassieke cultuuruitingen een toegang is tot het gedachtegoed van de klassieken? Wat zou u willen aanvullen? Wat kan er beter?Grote Opdracht 4: Kunst en literatuur uit later tijd bieden verschillende perspectieven op antieke cultuuruitingen.
De Grote Opdracht 'receptie' laat in voldoende mate zien dat dit vakgebied relevant is voor de bestudering van de klassieken. Hiermee ben ik het..

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Laat deze Grote Opdracht in voldoende mate zien dat de leerling een klassieke uiting leert evalueren met behulp van kunstuitingen uit later tijden? Wat zou u toegevoegd willen zien? Wat kan er beter?

Grote Opdracht 5: Actualisatie verheldert de oudheid en toont de relevantie van de oudheid voor nu.
De Grote Opdracht over actualisatie laat zien hoe de vakken GLTC leerlingen leert teksten en andere cultuuruitingen te evalueren en tot zelfstandige oordeelsvorming te komen. Hiermee ben ik het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Toont deze Grote Opdracht de relevantie van actualisatie in het onderwijs GLTC in voldoende mate? Wat zou u willen aanvullen? Wat kan er beter?Grote Opdracht 6: Reflectie op het vreemde en eigene draagt bij aan het ontdekken en ontwikkelen van een eigen identiteit.
De Grote Opdracht over reflectie op het vreemde en eigene laat duidelijk de relevantie van dit kerndoel voor de huidige samenleving zien. Hiermee ben ik het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Stelt deze Grote Opdracht de rol die de vakken GLTC kan spelen bij moderne persoonsvorming op de juiste manier centraal? Wat wilt u aanvullen? Wat kan er beter?

Grote Opdracht 7: Bestudering van de klassieke oudheid faciliteert vorming tot kritisch, goed geïnformeerd, onafhankelijk en empathisch democratisch burgerschap.
Met deze Grote Opdracht komt de bijdrage die GLTC levert aan het vakgebied 'Burgerschap' goed tot zijn recht. Hiermee ben ik het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Benadrukt deze Grote Opdracht voldoende de band tussen burgerschap en het bestuderen van de klassieken? Wat wilt u aanvullen? Wat kan er beter?

Wat mag niet ontbreken?
Wat zou u graag willen aanvullen? Laat hier weten wat u vindt dat beslist ook thuishoort in de Grote Opdrachten.

Algemene gegevens


Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.