Kamercommissie OCW hoort voorzitter VCN

De Vereniging Classici Nederland (VCN) wil, ook wegens het vakoverstijgende karakter van de klassieken, nadrukkelijk deelnemen in het hart van het vervolg van curriculum.nu, voorzien van de nodige steun. Die boodschap bracht voorzitter Jet van Gelder van de VCN met klem voor het voetlicht in de hoorzitting die de Tweede Kamer op 27 januari jl. in Den Haag belegde over curriculum.nu: ‘We zouden heel graag nu wel serieus meedoen, in de binnenkring. Wij vragen daarom nadrukkelijk dat we worden meegenomen in het vervolgtraject, bijvoorbeeld bij de ontwikkelteams voor Nederlands en Moderne Vreemde Talen’.

Nu minister van onderwijs Arie Slob en de Tweede Kamer alle voorstellen inzake de verandering van het schoolcurriculum hebben ontvangen, bereiden beide partijen zich voor op het debat hierover, dat zal plaatsvinden op 5 maart a.s.. Voorafgaand hieraan laat de commissie OCW, bestaande uit leden van de Tweede Kamer met de portefeuille onderwijs, zich uitgebreid informeren door alle betrokken partijen. Hiertoe werd Van Gelder als docent klassieke talen en voorzitter van de VCN afgelopen maandag door de commissie in een hoorzitting aan de tand gevoeld. Voorafgaand aan deze hoorzitting stuurde de VCN een zogenaamde Position Paper aan de leden van de commissie, die u hier kunt lezen.

Bouwstenen voor bovenbouw

De VCN uitte allereerst de wens om nauw betrokken te worden in het vervolgtraject. De VCN was teleurgesteld dat er in de vorige ronde geen enkele classicus in de ontwikkelteams van curriculum.nu benoemd is, ondanks de voordracht van voortreffelijke kandidaten. De VCN heeft vervolgens, met steun van het ministerie van OCW en curriculum.nu, haar eigen Volgteam ingesteld. Echter, gezien het vakoverstijgende karakter van het vak GLTC wil de VCN nadrukkelijk plaatsnemen in het hart van het vervolgtraject: de uitwerking van de bouwstenen voor de bovenbouw. De VCN gaf daarbij aan dat zij erop rekende serieus ondersteund te worden met financiële middelen en tijd!

De classici doen dit vanuit de overtuiging dat GLTC een belangrijke betekenis heeft voor de samenleving: niet voor niets luidt de titel van onze kernboodschap Klassieken verbinden moderne samenleving. GLTC is van nature een vakoverstijgend vak, waar taal, literatuur, geschiedenis, filosofie en kunst samen komen. Daarnaast zijn er duidelijke verbanden met de schoolvakken Nederlands en Moderne Vreemde talen, maar ook met burgerschap en digitale geletterdheid.

De Kamerleden vroegen Van Gelder naar de verhouding van de klassieken tot de moderne vreemde talen en naar de rol van klassieken binnen curriculum.nu. ‘Als vak binnen het curriculum zijn Grieks en Latijn zelf ook vakoverstijgend. We vonden het dus best lastig één leergebied uit te kiezen’, lichtte Van Gelder toe. ‘Net als moderne vreemde talen werken we bij de klassieken aan het opbouwen van intercultureel bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. Doordat we op hoog detailniveau kijken naar teksten, kunnen we zo een gesprek opbouwen met het verleden, om nader over het heden na te denken. Daarin raken de klassieken overigens ook aan het vak Nederlands. Actief vertalen, iets wat bij Grieks en Latijn centraal staat, draagt ook heel veel bij aan Nederlandse taalkennis; leerlingen moeten op een heel nauwkeurige manier nadenken over hoe de Nederlandse taal werkt.

Kerndoel GLTC realiseren

Daarnaast gaf Van Gelder aan dat wat haar betreft er mogelijkheden voor tempodifferentiatie zijn. Zoals gesteld in het eindrapport Selfie met Sappho, kan met een geringe wijziging in de eindtermen de volledige integratie van taal en cultuur in het curriculum gerealiseerd worden. Dit zou classici in staat stellen het kerndoel van GLTC, te weten ‘Reflectie op het eigene via het vreemde’, te realiseren. Deze doelstelling draagt, zo betoogde de voorzitter, in het onderwijs bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

De bijeenkomst werd in constructieve sfeer afgesloten en kan hier teruggezien worden.

Videofragment hoorzitting commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen op 27 januari 2020 – spreektijd Jet van Gelder


'Kamercommissie OCW hoort voorzitter VCN' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.