Inschrijving ontwikkelteams Curriculum.nu geopend

Leraren en schoolleiders kunnen zich sinds afgelopen maandag 18 september (en tot 13 oktober) inschrijven om deel te nemen aan ontwikkelteams of hun school aan te melden als ontwikkelschool binnen Curriculum.nu. Zo kan het onderwijs zelf ideeën aandragen als aanvulling op de door het kabinet gepresenteerde plannen in het kader van Onderwijs2032, inmiddels omgedoopt tot Curriculum.nu. Begin 2018 zullen de ontwikkelteams voor negen leergebieden de vraag beantwoorden wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, en dus wat tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Vanuit de VCN ligt de focus voor de vakken GTC en LTC op de leergebieden Burgerschap, Kunst & Cultuur en Mens en Maatschappij.

De ontwikkelteams zullen werken aan de zogenoemde ‘bouwstenen’ voor een nieuw curriculum in het funderend onderwijs binnen negen leergebieden. De indeling van de negen leergebieden volgt de leergebieden in het curriculum zoals die op dit moment gelden voor de VO-onderbouw. De ontwikkelteams zullen bestaan uit leraren en schoolleiders van verschillende scholen en verschillende leerniveaus. Ontwikkelscholen zullen verbonden worden aan één van de leergebieden en werken mee aan de uitwerking van het curriculumthema op schoolniveau. Deze scholen geven feedback op de deelopbrengsten van een ontwikkelteam en testen de deelopbrengsten in de praktijk. De aanmeldingen voor ontwikkelteams en ontwikkelscholen zijn geopend van 18 september tot 13 oktober 2017. De ontwikkelteams doen hun werk tussen februari 2018 en februari 2019.

Tot welke leergebieden behoren de klassieke talen?
De VCN vindt het van groot belang dat er binnen de ontwikkelteams en ontwikkelscholen aandacht is voor GTC en LTC. Juist omdat de klassieken onder meerdere leergebieden vallen, dreigen deze ondergesneeuwd te raken. Neem als voorbeeld de website curriculum.nu, waar het volgende antwoord wordt gegeven op de vraag welke vakken in het vo behoren tot welke leergebieden:

Aan elk ontwikkelteam zullen leraren deelnemen vanuit de verschillende relevante vakken in het voortgezet onderwijs. Voor een aantal ontwikkelteams spreekt dit voor zich, zoals voor Nederlands, rekenen/wiskunde en Bewegen en sport. Het gaat bij het leergebied Engels/ moderne vreemde talen om leraren Engels, Frans, Duits en Spaans. Bij het leergebied Mens en Maatschappij gaat het om leraren aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer. Bij het leergebied Mens en Natuur gaat het om leraren natuurkunde, scheikunde, techniek, biologie en aardrijkskunde. Bij het leergebied Kunst & Cultuur gaat het om leraren beeldende vorming, ckv, dans, drama, handvaardigheid, kunst algemeen, muziek, tekenen en textiel. Bij Burgerschap en Digitale geletterdheid kunnen leraren zich aanmelden die hier vanuit hun vakgebied ervaring mee hebben, zoals maatschappijleer, geschiedenis of informatica.’

In het antwoord worden vele vakken specifiek genoemd en sommige vakken zelfs meerdere keren , bijvoorbeeld om aan te geven dat aardrijkskunde onderdeel kan zijn van meerdere leergebieden. De vakken GTC en LTC worden echter niet genoemd. Het bestuur van de VCN zal uiteraard suggesties doen hoe de klassieken op een goede manier kunnen worden betrokken bij de ontwikkelteams die in 2018 hun werk gaan doen. Inmiddels heeft het bestuur van de VCN ook contact gehad met Curriculum.nu om te wijzen op het belang de vakken GTC en LTC te benoemen binnen de leergebieden.

Wil jij meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Meld je via deze link aan voor één van de ontwikkelteams, dit kan nog tot 13 oktober 2017.'Inschrijving ontwikkelteams Curriculum.nu geopend' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.